Thời gian làm việc: Từ 8h00 đến 22h00

NỘI DUNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ LẮP ĐẶT TẠI NHÀ Ở, CÔNG SỞ, TRỤ SỞ CỦA DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

NỘI DUNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH VỀ CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ LẮP ĐẶT TẠI NHÀ Ở, CÔNG SỞ, TRỤ SỞ CỦA DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở, công sở, trụ sở của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở, công sở, trụ sở của doanh nghiệp tại Việt Nam để tự sử dụng, không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác.

2. Quyết định này không điều chỉnh đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà quy định tại Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng của Quyết định này gồm các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở, công sở, trụ sở của doanh nghiệp tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quyết định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hệ thống điện mặt trời mái nhà là hệ thống có các tấm quang điện được lắp đặt trên mái của nhà ở, công sở, trụ sở của doanh nghiệp (sau đây gọi là Hệ thống điện mặt trời mái nhà).

2. Nhà ở là công trình xây dựng với mục đích chính để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân.

3. Công sở là trụ sở làm việc của cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Trụ sở của doanh nghiệp là văn phòng làm việc của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện không bao gồm các trụ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại.

Điều 4. Cơ chế khuyến khích và các yêu cầu

1. Tổng công suất Hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt theo Quyết định này trên toàn quốc được ưu tiên phát triển không giới hạn công suất và thuộc quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đã được phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển Hệ thống điện mặt trời mái nhà được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điện.

3. Các hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại công sở được ưu tiên bố trí ngân sách để thực hiện.

4. Các tổ chức, cá nhân đầu tư và sử dụng Hệ thống điện mặt trời mái nhà được miễn hoặc giảm các loại thuế, phí; được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định của pháp luật.

5. Hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt vào hệ thống điện đã được đấu nối theo quy định về hệ thống điện phân phối không phải thực hiện thoả thuận đấu nối. Các Hệ thống điện mặt trời mái nhà đã lắp đặt trước đây đáp ứng điều kiện là đối tượng của Quyết định này thì được áp dụng quy định này.

6. Tổ chức, cá nhân đầu tư, lắp đặt, sử dụng Hệ thống điện mặt trời mái nhà phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn điện, an toàn công trình xây dựng, môi trường, phòng chống cháy nổ theo quy định hiện hành.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Bộ Công Thương

- Tổ chức, hướng dẫn và phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kiểm tra, giám sát thực hiện Quyết định này.

- Phối hợp với các bộ ngành, địa phương huy động các nguồn lực để thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở, công sở, trụ sở chính của doanh nghiệp, trụ sở hộ kinh doanh.

- Hướng dẫn các yêu cầu về an toàn điện đối với các Hệ thống điện mặt trời mái nhà.

2. Ngân hàng nhà nước

Chỉ đạo các ngân hàng thương mại có các biện pháp giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư Hệ thống điện mặt trời mái nhà hoặc thiết kế một gói cho vay lãi suất ưu đãi đối với các hệ thống này, ưu tiên bố trí trước cho khu vực miền Bắc.

3. Bộ Tài chính

Ưu tiên bố trí ngân sách hỗ trợ phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại công sở, ưu tiên bố trí trước cho khu vực miền Bắc. Chủ trì nghiên cứu bổ sung quy định miễn, giảm các loại thuế, phí đối với các Hệ thống điện mặt trời mái nhà trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

4. Bộ Xây dựng

Nghiên cứu, hướng dẫn đơn giản hoá các thủ tục cấp, miễn giấy phép xây dựng, thẩm định an toàn công trình xây dựng đối với các công trình xây dựng có lắp đặt Hệ thống điện mặt trời mái nhà.

5. Bộ Công an

Nghiên cứu, hướng dẫn đơn giản hoá các thủ tục thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy đối với các công trình xây dựng có lắp đặt Hệ thống điện mặt trời mái nhà.

6. Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hướng dẫn việc xử lý vật tư, thiết bị, chất thải phát sinh của các hệ thống điện mặt trời mái nhà trong quá trình xây dựng, vận hành và khi kết thúc.

7. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Theo dõi, kiểm tra thực hiện phát triển Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại địa phương theo thẩm quyền.

- Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động liên quan toàn điện, an toàn công trình xây dựng, môi trường, phòng chống cháy nổ của Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại địa phương theo quy định của pháp luật hiện hành.

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp hoặc giao cơ quan chuyên môn tiếp nhận thông tin công suất của Hệ thống điện mặt trời mái nhà do tổ chức, cá nhân cung cấp.

- Báo cáo Bộ Công Thương về tình hình phát triển các Hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn trước ngày 25 tháng 6 và 25 tháng 12 hàng năm.

8. Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Xây dựng chương trình vận động, tuyên truyền đến người dân, các cơ quan công sở lắp đặt Hệ thống điện mặt trời mái nhà để đặt mục tiêu đến năm 2030 có 50% các tòa nhà công sở và 50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà cho mục đích tự sử dụng.

- Phối hợp với địa phương kiểm tra, giám sát vận hành của Hệ thống điện mặt trời mái nhà đảm bảo an toàn vận hành hệ thống điện.

9. Tổ chức, cá nhân đầu tư và sử dụng Hệ thống điện mặt trời mái nhà

- Có trách nhiệm đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn điện an toàn công trình xây dựng, môi trường, phòng chống cháy nổ của Hệ thống điện mặt trời mái nhà theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Cung cấp thông tin công suất của Hệ thống điện mặt trời mái nhà cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc cơ quan chuyên môn được giao trước khi lắp đặt.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

.1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức liên quan đến hoạt động phát triển các hệ thống điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà ở, công sở, trụ sở của doanh nghiệp tại Việt Nam có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bình luận của bạn
Liên hệ qua Zalo